Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht raakt de dagelijkse werking van onze cliënten. Daarom hebben wij een multidisciplinair team van advocaten samengesteld om op een efficiënte wijze tegemoet te komen aan de noden van onze cliënten en hen te begeleiden in de succesvolle groei van hun onderneming.

Onze corporate advocaten hebben een ruime ervaring opgebouwd in nationale en internationale vennootschapsrechtelijke transacties, geschillen en in–house adviesverlening. Wij begeleiden onze cliënten bij alle vennootschapsrechtelijke zaken waarmee een vennootschap tijdens haar levensloop kan worden geconfronteerd, gaande van advies voor de oprichting, de oprichting zelf, een reorganisatie of met betrekking tot de vereffening van de vennootschap.

Onze dagdagelijkse praktijk betreft onder meer de oprichting van rechtspersonen, corporate housekeeping en begeleiding van vergaderingen van de raad van bestuur of de aandeelhouders, joint ventures, spin-offs, fusies en overnames, splitsingen, overdracht van activa, aandelenoverdracht, aandeelhoudersovereenkomsten, MBO’s, vennootschapsrechtelijke herstructureringen en reorganisaties, ontbinding en vereffening van vennootschappen of vennootschapsrechtelijke geschillen met inbegrip van conflicten met of tussen aandeelhouders, bestuurders en of het management alsook geschillen inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

Oprichting van juridische entiteiten

Onze corporate advocaten kunnen u helpen met de oprichting van uw juridische entiteit of het nu een commerciële vennootschap betreft, dan wel een bijkantoor, een VZW, een stichting of een minder gebruikelijk vennootschapstype.

Samen met onze cliënten streven wij er naar na te gaan welke vennootschapsrechtelijke structuur het meest adequaat en het meest geschikt is voor hun zaken en activiteiten.

In dit kader werken wij nauw samen met notarissen, revisoren en fiscale adviseurs, teneinde onze cliënten een gepersonaliseerde service te bieden aangepast aan hun noden.

Corporate housekeeping

Wij assisteren en adviseren onze cliënten in de organisatie van hun vergaderingen van de raad van bestuur of aandeelhouders, in de redactie van de notulen, de vennootschapsrechtelijke registratie en de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering.

Op vraag van onze cliënten, assisteren wij onze cliënten tevens op de raad van bestuur of de algemene vergadering, met inbegrip van conflictsituaties tussen bestuurders, management of aandeelhouders.

Vennootschapsrechtelijke verrichtingen

Onze corporate advocaten hebben een rijke ervaring in vennootschapsrechtelijke transacties en in het bijzonder in M&A-onderhandelingen.

In dit kader hebben wij op nationaal en internationaal vlak kopers en verkopers bijgestaan in diverse sectoren zoals energie, chemie, retail, banken, … Wij kunnen onze cliënten bijstaan tijdens het volledige M&A-proces: van de organisatie van een data room, door de due dilligence tot de closing overeenkomsten en daarna. In dit kader hebben wij een ruime ervaring in de redactie van LOI’s, geheimhoudingsovereenkomsten, overeenkomsten tot overdracht van aandelen, aandeelhoudersovereenkomsten, enz.

Verder assisteren en adviseren wij onze cliënten eveneens met betrekking tot de overname van activa van de vennootschap, MBO’s en fusies of met betrekking tot diverse andere vormen van samenwerking zoals de set-up en de regeling van joint ventures en spin-offs.

Corporate herstructureringen

Tijdens haar levensloop, kan een vennootschap ervoor opteren om haar business te herstructureren of te reorganiseren of het nu ingevolge markt- of economische evoluties is, financiële moeilijkheden of eenvoudigweg omwille van andere opportuniteiten.

In dit kader assisteren en adviseren  wij onze cliënten in de structurering, de planning en de implementatie van hun reorganisatie of het nu middels een fusie, splitsing, overdracht van een deel van business of de activa of via een vereffening van de vennootschap is. Onze corporate advocaten beschikken overigens over een ruime ervaring als vereffenaar van vennootschappen.

Uiteraard adviseren  wij niet enkel nopens de vennootschapsrechtelijke aspecten maar tevens nopens de economische, fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen.

Vennootschapsrechtelijke geschillen

Naast de bijstand die we onze cliënten verlenen in algemeen vennootschapsrecht of vennootschapsrechtelijke transacties, adviseren en assisteren wij onze cliënten tevens in vennootschapsrechtelijke geschillen.

Onze corporate advocaten hebben een ruime ervaring opgedaan in het adviseren en het assisteren van onze cliënten met betrekking tot de verplichtingen van een bestuurder, bestuurdersaansprakelijkheid, exit of uitsluiting van een aandeelhouder, aandeelhoudersrechten (zowel van minderheids- als meerderheidsaandeelhouders), benoeming van een voorlopig bewindvoerder, …

We assisteren onze cliënten tevens op de raad van bestuur of op de algemene vergadering, indien er een dispuut ontstaat tussen bestuurders, managers of aandeelhouders.

We hebben een sterke ervaring in vennootschapsrechtelijke geschillen en kunnen de cliënten vertegenwoordigen voor de rechtbank, technische deskundigen of voor een arbitrage-instelling, hierbij steeds op zoek gaande naar een minnelijke oplossing die tegemoetkomt aan de wensen van alle partijen.

Contactpersonen

Onze experten